เทคโนโลยี เพื่อสังคม

เราต้องการคุณ มาร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อสังคม และร่วมแบ่งปันความรู้ให้กับชุมชนในพื้นที่ชนบท
เปิดรับสมัคร อาสาสมัครโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC Volunteers รุ่นที่ 4
เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 ตุลาคม 2560
โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC Volunteers รุ่นที่ 4 จัดตั้งโดยสำนักงาน กสทช.
มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างอาสาสมัครด้านโทรคมนาคมเพื่อสังคมที่พร้อมจะเป็นผู้ให้
และแบ่งปันความรู้ให้กับชุมชนในพื้นที่ชนบทและด้วยสังคมปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทกับ
ชีวิตประจำวันอย่างมากซึ่งยังคงมีชุมชนเป้าหมายของโครงการที่ยังขาดโอกาสในการเรียนรู้ ดังนั้นภายใต้การทำงานของ
โครงการอาสาสมัครจะเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนความรู้ส่งเสริมความเข้าใจและประโยชน์ของเทคโนโลยี บนโลกของการติดต่อ
สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตให้กับชุมชนในมิติต่างๆ โดยมีศูนย์ USO NET เป็นศูนย์กลางของแหล่งความรู้ให้กับชุมชน
สิ้นสุดการเข้าร่วมโครงการ

NBTC USO

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
เป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ภายใต้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
โดยมีการกำกับดูแลจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและก่อให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม

ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช. ด้านโทรคมนาคมมีภารกิจที่สำคัญในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation) หรือที่เรียกสั้นๆว่า USO โดยมีเป้าหมายสำคัญ
การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงในพื้นที่ชนบท พื้นที่ที่มีผลตอบแทนการลงทุนต่ำ
พื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ให้บริการหรือมีแต่ไม่ทั่วถึงหรือไม่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการของสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล
และหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่สังคมรวมถึงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานและบริการเพื่อสังคมสำหรับผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เด็ก คนชรา
และผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยมีหลักสำคัญของการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม คือ
การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคมต้องมีความเป็นรูปธรรมและยังต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายทางสังคมของ
USO ที่ต้องให้เกิดความเท่าเทียมกันในพื้นที่ ห่างไกลและพื้นที่เมือง ในด้านทักษะความรู้การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ชนบทห่างไกล และทุรกันดาร ผู้มีรายได้น้อย
คนพิการ เด็ก คนชราและผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้สามารถเข้าถึงและใช้งานบริการโทรคมนาคมพื้นฐานตลอดจนมีทักษะความรู้
ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสูงสุด

USO NET

ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำชุมชน ตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
และเพื่อสังคมของสำนักงาน กสทช. โดยให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็นผู้ดำเนินการ
จัดให้มีศูนย์ USO NET มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มช่องทางแหล่งการเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเองให้กับประชาชนในชุมชนโดย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันหรือสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
เป็นการลดช่องว่าง ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Digital Divide)
ของประชาชนในสังคมชนบทและสังคมเมือง เป็นการกระจายบริการโทรคมพื้นฐาน (Availability) ในรูปแบบอินเทอร์เน็ต
ระดับชุมชนในพื้นที่ซึ่งประชาชนทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายทางสังคม เช่น ผู้พิการ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อยยังขาด
โอกาสสามารถเข้าถึงบริการได้ (Accessibility) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายทางสังคมได้รับบริการในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม (Affordability)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ และสาขาวิชา
 • มีทักษะทางด้าน IT ในระดับดีและหรือมีความถนัดทักษะเพื่อสังคม
 • มีทักษะอื่นๆเช่น ทักษะด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์, ด้านการพัฒนาสังคม, ด้านการบริหารและการตลาด,
  ด้านการออกแบบกราฟฟิค การตัดต่อภาพ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความท้าทาย และมีความอดทน
 • มีใจเป็นจิตอาสา มีวินัย มีความมุ่งมั่น
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัด พักอาศัยร่วมกับชุมชน และมีเวลาทุ่มเทให้กับงาน หรือหากอาศัยอยู่ในพื้นที่
  ใกล้เคียงพื้นที่เป้าหมาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
 • ไม่ติดยาเสพติด ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่อยู่ในระหว่างต้องคดีใดๆ

ขั้นตอนการสมัคร

  ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครได้ 3 ช่องทาง คือ
 1. กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.nbtcvolunteers.com/register.php
 2. กรอกใบสมัครผ่านทาง Facebook : NBTC Volunteers 2017
 3. เดินทางมาสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม (USO)
  สำนักงาน กสทช. ตึกอำนวยการ ชั้น 6 ( เบอร์โทร 0-2271-0151-60 ต่อ 7521, 7523)
 4. ผู้สมัครจะต้องแนบรูปถ่ายหน้าตรง พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 5. โครงการจะทำการคัดเลือกผู้สมัครจากใบสมัคร นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2560
  และประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรอบสุดท้ายผ่านทาง www.nbtcvolunteers.com
  และทางอีเมลของผู้สมัคร ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
ระยะเวลาของโครงการ
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร 25 กันยายน - 22 ตุลาคม พ.ศ.2560
สัมภาษณ์อาสาสมัครและประกาศผล 9 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ประกาศผล 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
การจัดอบรมอาสาสมัคร 23 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
อาสาสมัครลงพื้นที่ 28 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม พ.ศ.2560
ประเมินผลงานของอาสาสมัคร 18 - 20 ธันวาคม พ.ศ.2560
พิธีมอบประกาศนียบัตร 21 ธันวาคม พ.ศ.2560
 • หมายเหตุ : โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไขข้อมูล หรือกำหนดการ โดยจะทำการแจ้งให้
 • Website : www.nbtcvolunteers.com , Facebook : NBTC Volunteers 2017
 • Email ใบสมัคร : nbtcvolunteers2017@gmail.com , เบอร์ติดต่อ 0-2271-0151-60 หรือ 09-8247-5915

ข่าวสารและภาพกิจกรรม Visit our results together

ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำชุมชน ตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม